Skip to content Skip to navigation

Projektai, programos

Pateikta: 2018-08-22 (atnaujinta: 2020-06-23)

Projektai ir programos 2020 m.

Eil Nr.

Projekto pavadinimas,

finansavimo šaltinis

Informacija apie projektą

(tikslas, kam skirtas,  pagrindinė veikla)

 

Projekto rezultatas, tęstinumas

 
 

1

„Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA- V-729-03-0001). „Psichologinės pagalbos plėtra“ (ES lėšos)

Tikslas – teikti psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams,  prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą, stiprinti vaikų ir mokinių psichologinį atsparumą, psichikos sveikatą, padėti jiems atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), atlikti psichologinį vertinimą, konsultuoti, dirbti individualiai ir grupėse, užsiima švietėjiška veikla.

Projektas pradėtas vykdyti 2018-2019 m. m.,  Mokyklai skirta 0,5 psichologo etato. Nuo  2019 m. rugsėjo 1 d. projekto vykdymas pratęstas dar 3 mėnesiams, t. y.,  iki 2019 m. lapkričio 30 d., o vėliau ir iki 2020 m. birželio 30 d.

 

2

"Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(ES lėšos ir valstybės biudžeto lėšos)

Tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą,  modernizuojant  gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto įgyvendinimo metu mokyklai perduotos naudotis gamtos ir technologinių mokslų ,  mokymo priemonių ir įrangos komplektai  1–4 kl., suteikta galimybė naudotis gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikomis. Parengta metodinė medžiaga mokytojams: pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projektas pradėtas vykdytas nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Mokyklai nupirkta įvairių priemonių už daugiau negu 3000 €. Tęsiamas 2019-2020 mokslo metais. Mokykla papildomai įsigijo priemonių bandymams ir stebėjimams atlikti, baldų projekto metu gautoms priemonėms laikyti

 

3

''eTwinning“ projektas: "Culture in a box" (“Kultūra dėžutėje”)

Projektas skirtas Europos mokyklų bendravimui tarptautinių ryšių tarp užsienio šalių partnerių užmezgimui,  užsienio kalbų mokymosi formų  tobulinimui, mokyklos įvaizdžio kūrimui, tautinių mokyklų ir tautų  kultūroms  pristatyti

Projektą vykdo 2 klasės mokiniai ir jų anglų kalbos mokytojos P. Martinaitienė ir O. Špokauskienė.

Projekto partneriai Turkijos, Didžiosios Britanijos ir Ispanijos pradinio ugdymo mokyklos.

 

4

''eTwinning“ projektas: " Sharing is experiencing” (“Dalinimas yra patirtis”)

Projektas skirtas Europos mokyklų bendradarbiavimui, pasinaudojant tradicinių ir šiuolaikinių nuotolinių technologijų galimybėmis, tarptautinių ryšių tarp užsienio šalių partnerių užmezgimui,  užsienio kalbų mokymosi formų  tobulinimui, mokyklos įvaizdžio kūrimui, tautinių mokyklų ir tautų  kultūroms  pristatyti

Projektą vykdo 3 klasės mokiniai ir jų anglų kalbos mokytojos P. Martinaitienė ir O. Špokauskienė.

Projekto partneriai Turkijos, Didžiosios Britanijos ir Ispanijos pradinio ugdymo mokyklos.

 

5

„LEAN modelio diegimas Kretingos rajono ikimokyklinėse įstaigose“.

Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0073

Tikslas - ženkliai pagerinti pamatuojamus ugdytinių pasiekimus, nuolat taikant LEAN vadybos metodus.

Projektas skirtas ikimokyklinio ugdymo įstaigoms.

Projekto metu bus diegiami trys ikimokyklinio ugdymo įstaigoms aktualiausi metodai: susirinkimų ir problemų kėlimo sistema, problemų sprendimo ir visų darbuotojų įtraukimo metodika

Tikimasi, kad  LEAN vadybos metodologija padės pagerinti ugdytinių pasiekimus.

Projektas startavo 2020 m. sausio mėn., jo trukmė 2 metai (iki 2021-10)

 

6

Vaikų vasaros poilsio stovykla „Vasara su “Žibute”-2020“

(rajono biudžeto lėšos)

Skirtas turiningam, aktyviausiai per mokslo metus Mokyklą atstovavusių,  geriausių rezultatų moksle pasiekusių, gabių ir talentingų “Žibutės” mokinių, vasaros poilsiui organizuoti bei Mokyklos prioritetinės ugdymo krypties - STEAM  ugdymo darbo formoms, metodams, būdams įvairinti.  Stovyklos darbe sudarytos sąlygos turtinti, plėtoti(s) ir tenkinti vaikų saviraiškos, smalsumo, judėjimo ir patyriminio ugdymo(si) poreikius, tobulėti  bendruomeniškumo, meninei, pažintinei ir sveikatos saugojimo  kompetencijoms, kuriant, stebint, pažįstant, keliaujant,  tyrinėjant ir  bendraujant.             .

Projektas vykdytas 2020 m. birželio 15-19 d., jame dalyvavo 15 pradinių klasių mokinių.

Gauta 1000,00 €

Numatoma tęsti 2021 m.

 

Projektai ir programos 2019 m.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas (09.2.1-ESFA-K-728-02-0073 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“) „LEAN modelio diegimas Kretingos raj. ikimokyklinėse įstaigose”. Projekto tikslas - pagerinti ikimokyklinių įstaigų ugdymo kokybę ir rezultatus, taikant LEAN vadybos metodus (117855 Eur);

Respublikinis projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą,  modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projektas pradėtas vykdyti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Mokyklai nupirkta įvairių priemonių už daugiau negu 3000 Eur.

Respublikinis projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) „Psichologinės pagalbos plėtra“. Tikslas – teikti psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams,  skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą, stiprinti vaikų ir mokinių psichologinį atsparumą, psichikos sveikatą. Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. mokyklai skirta 0,5 psichologo etato.

Respublikinis vaikų saviraiškos projektas “Vaikų rankos džiugina žemę”. Projektas vykdomas kasmet nuo 2010 metų. 2019 m. spalio mėn. jame dalyvavo Kretingos miesto ir rajono, Palangos, Klaipėdos ir Skuodo ugdymo įstaigos, iš viso 16 komandų iš 10 ugdymo įstaigų.

Vaikų vasaros poilsio stovykla „Vasara su “Žibute”- 2019“. Programa  vykdyta 2019 m. birželio mėn., joje dalyvavo 15 1-4 kl. mokinių. Stovyklos  tikslas - organizuoti turiningą Mokyklos gabių ir aktyvių mokinių vasaros poilsį, sudaryti sąlygas jų saviraiškai, meninės, pažintinės, sveikatos saugojimo kompetencijoms plėtotis stebint, keliaujant, tyrinėjant, pažįstant. Stovykloje  daug dėmesio skirta kelionėms, mokyklos prioritetinės ugdymo krypties – ekologinio ir  STEAM ugdymo veiklai ir Žemaitijos metams paminėti (740 €).

 
Projektai, programos 2018 m.
Vaikų vasaros poilsio stovykla "Vasara su "Žibute" -2018"
Programa skirta gabiems ir aktyviems mokyklos - darželio mokiniams, kurie šiais mokslo metais  aktyviai dalyvavo nepamokinėje veikloje, atstovavo mokyklą konkursuose, olimpiadose, varžybose.
Vadovė - D. Čekanauskienė (900 €).
Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir pradinių klasių mokiniai dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“ ir  "Obuolio draugai" (1-4 klasės mokiniai).
Programa moko vaikus kaip atpažinti ir kalbėti apie savo jausmus, kaip įgyti gebėjimą įveikti jų gyvenime pasitaikančius sunkumus ar problemas. Daug dėmesio skiriama vaikų gebėjimui priimti ir suteikti pagalbą;
Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa.
Vaisių vartojimo skatinimo programa įgyvendinama siekiant paskatinti vaikus vertinti vaisius ir daržoves, pratinti jų vartojimą ir ateityje.
Programa ,,Pienas vaikams‘‘.
Programa siekiama pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą.
Programai sukurtas internetinis puslapis https://www.pienasvaisiai.lt/naujienos/auk-sveikas-vaike1/48
Daugiau informacijos apie 2016-2018 metais vykdytus  projektus (žiūrėkite čia)
 
Projektai, programos 2016-2017 m.
Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir pradinių klasių mokiniai dalyvavo tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“ ir  "Obuolio draugai" (2 ir 3 klasės mokiniai).
Programa moko vaikus kaip atpažinti ir kalbėti apie savo jausmus, kaip įgyti gebėjimą įveikti jų gyvenime pasitaikančius sunkumus ar problemas. Daug dėmesio skiriama vaikų gebėjimui priimti ir suteikti pagalbą.
Muziejaus neformaliojo švietimo edukacinė programa ,,Senasis Kretingos dvaras – gyvoji istorija".
Edukacinėje programoje dalyvauja 1-4 klasių  mokiniai. Šios programos metu mokiniai susipažino su dvaro paminkliniais pastatais, parko mažosios architektūros elementais, paminkliniais medžiais ir želdiniais ir parko žaliąja vaistinėle. Projektas paskatino domėtis savo krašto istorija.
Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa.
Vaisių vartojimo skatinimo programa įgyvendinama siekiant paskatinti vaikus vertinti vaisius ir daržoves, pratinti jų vartojimą ir ateityje.
Programa ,,Pienas vaikams‘‘.
Programa siekiama pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą.
 
Projektinė veikla 2015 m.
Parengtas ir vykdomas projektas:
"Auginkime tautos stiprybės medį" (vaikų socializacijos programa).
Vadovės - A. Valantinienė, S. Narvydienė ir N. Viskontienė (300,00 €)
 
Projektinė veikla 2014 m.
Parengtas ir vykdomas projektas:
"Auginkime tautos stiprybės medį" (vaikų socializacijos programa).
Vadovės - A. Valantinienė, S. Narvydienė ir N. Viskontienė (1000,00 Lt.)
 
Projektinė veikla 2013 m.
Parengtas ir vykdomas projektas:
"Auginkime tautos stiprybės medį" (vaikų socializacijos programa).
Vadovės - A. Valantinienė, S. Narvydienė ir N. Viskontienė (1500,00 Lt.)
 
Projektinė veikla 2012 m.
Parengtas ir vykdomas projektas:
"Mažais žingsneliais po gimtąjį kraštą" (vaikų socializacijos programa).
Vadovė - S. Martusevičienė (1600,00 Lt).
 
Projektinė veikla 2011 m.
Parengtas ir vykdomas projektas:
"Mažais žingsneliais po gimtąjį kraštą" (vaikų socializacijos programa).
Vadovė - S. Martusevičienė (1400,00 Lt).
 
Projektinė veikla 2010 m.
Parengtas ir vykdomas  projektas:
"Mažais žingsneliais po gimtąjį kraštą" (vaikų socializacijos programa).
Vadovė - S. Martusevičienė (650,00 Lt).
 
Projektinė veikla 2009 m.
Parengti ir vykdyti šie projektai:
„Tokią gimtinę regiu“ (pilietinis ir tautinis vaikų ir jaunimo ugdymas), vadovė D. Čekanauskienė (400,00 Lt);
 „Vasara su „Žibute“ (vaikų  socializacija – vasaros poilsio stovyklos) , vadovė S. Narvydienė, (800,00 Lt);
„Mažais žingsneliais po gimtąjį kraštą“ ( vaikų socializacija per mokslo metus), vadovė – S. Martusevičienė (1500,00 Lt).